Kalkulatory Utworzone Przez Soupayan banerjee

Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
155
Formuły Utworzony
411
Formuły Zweryfikowano
102
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Soupayan banerjee

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Soupayan banerjee. Soupayan banerjee utworzył 155 i zweryfikował 411 kalkulatory w 102 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Liczba etapów absorpcji według równania Kremsera
Zweryfikowano Liczba stopni dla współczynnika absorpcji równego 1
Zweryfikowano Maksymalna szybkość gazu dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Minimalna ilość cieczy dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Minimalne nachylenie linii roboczej dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Nachylenie linii roboczej dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy w kolumnie absorpcyjnej na bazie substancji bez substancji rozpuszczonych
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu w kolumnie absorpcyjnej na bazie wolnej od substancji rozpuszczonych
Zweryfikowano Współczynnik absorpcji
Zweryfikowano Współczynnik absorpcji podany Współczynnik odpędzania
Zweryfikowano Całkowita wydajność tacy dla kolumny absorpcyjnej przy podanej wydajności Murphree
Zweryfikowano Efektywność Murphree'a działania absorpcji w oparciu o efektywność punktową dla przepływu tłokowego
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonej dla warunków wlotowych według frakcji molowej wolnej od substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonych dla warunków wlotowych przy użyciu ułamka molowego
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonej dla warunków wlotowych według ułamka molowego wolnego od substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonych dla warunków wlotowych według ułamka molowego
Zweryfikowano Skorygowany procent wydajności Murphree dla porywania cieczy
Zweryfikowano Wolna frakcja molowa cieczy we wlocie na podstawie frakcji molowej
Zweryfikowano Wolna frakcja molowa gazu we wlocie na podstawie ułamka molowego
Zweryfikowano Wydajność punktowa działania absorpcji
Zweryfikowano Wydajność tacy Murphree podczas absorpcji
Zweryfikowano Naprężenie rozciągające przy użyciu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
Zweryfikowano Naprężenie ścinające przy zastosowaniu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
Zweryfikowano Naprężenie ściskające przy użyciu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
3 Więcej kalkulatorów Analiza naprężeń podstawowych
Utworzony Jednostka tworząca kolonie bakterii
Utworzony Liczba bakterii w czasie T
Utworzony Liczba generacji z wykorzystaniem czasu generacji dla bakterii
Utworzony Liczba kolonii bakterii
Utworzony Objętość płytki hodowlanej bakterii
Utworzony Stała szybkości wzrostu bakterii
Utworzony Tempo wzrostu bakterii
Utworzony Współczynnik rozcieńczenia bakterii
Zweryfikowano Ciepło polimeryzacji
Zweryfikowano Energia elektronu Auger
Zweryfikowano Energia kinetyczna podana Energia wiązania
Zweryfikowano Energia wiązania podana funkcja pracy
Zweryfikowano Gęstość podana dyfuzyjność cieplna
Zweryfikowano Mobilność przy przewodności
Zweryfikowano Przewodność cieplna przy danym natężeniu przepływu ciepła
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna podana dyfuzyjność cieplna
Zweryfikowano Zmiana temperatury ze względu na przewodność cieplną
Utworzony Biomasa netto
Utworzony Chwilowe tempo wzrostu ofiary za pomocą równania Lotki Volterry
Utworzony Chwilowe tempo wzrostu Predatora przy użyciu równania Lotki Volterra
Utworzony Czas przebywania gazu
Utworzony Liczenie populacji według równania IPAT
Utworzony Liczenie zamożności według równania IPAT
Utworzony Produkcja podstawowa netto
Utworzony Równanie Drake'a dla liczby planet z inteligentnym komunikacyjnym życiem pozaziemskim
Utworzony Technologia Policz według równania IPAT
Utworzony Wpływ człowieka na środowisko według równania IPAT
Zweryfikowano Aktywność molowa związku
Zweryfikowano Aktywność trzonowców przy użyciu Half Life
Zweryfikowano Ilość substancji pozostała po n okresach półtrwania
Zweryfikowano Ilość substancji pozostałej po dwóch półtrwaniach
Zweryfikowano Ilość substancji pozostałej po trzech połowach życia
Zweryfikowano Liczba półtrwań
Zweryfikowano Określona aktywność przy użyciu Half Life
Zweryfikowano Progowa energia kinetyczna reakcji jądrowej
Zweryfikowano Specyficzna aktywność izotopu
Zweryfikowano Wiek rośliny lub zwierzęcia
7 Więcej kalkulatorów Chemia jądrowa
Utworzony Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Dumasa
Utworzony Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Kjeldahla
Utworzony Procentowa wydajność fosforu w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność halogenu w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność siarki w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność węgla w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność wodoru w składniku organicznym
Dawka (6)
Utworzony Dawka leku dla dorosłych według równania Clarka
Utworzony Dawka leku dla dorosłych według równania Clarka w mikrogramach
Utworzony Równanie dawki Clarka
Utworzony Równanie dawki Clarka w mikrogramach
Utworzony Waga pacjenta w kilogramach według równania Clarka
Utworzony Waga pacjenta według równania Clarka
15 Więcej kalkulatorów Dawka
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję 2. rzędu przeciwstawioną reakcji 2. rzędu Stężenie początkowe reagenta A
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję 2. rzędu przeciwstawioną reakcji 2. rzędu Stężenie początkowe reagenta B
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 2. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta A
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 2. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta B
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej dla reakcji drugiego rzędu przeciwstawnej reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję Drugiego Porządku przeciwstawioną Reakcji Pierwszego Porządku, biorąc pod uwagę Początkowe Stężenie. reagenta A
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję Drugiego Porządku przeciwstawioną Reakcji Pierwszego Porządku, biorąc pod uwagę Początkowe Stężenie. reagenta B
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 1. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta A
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 1. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta B
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej dla reakcji 2. rzędu przeciwnej reakcji 1. rzędu
Zweryfikowano Log Średnia frakcja molowa B
8 Więcej kalkulatorów Dyfuzja w stanie ustalonym
Zweryfikowano Dyfuzyjność metodą Stefana Tube
Zweryfikowano Dyfuzyjność metodą Twin Bulb
Zweryfikowano Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej
Zweryfikowano Równanie Chapmana Enskoga dla dyfuzyjności fazy gazowej
Zweryfikowano Równanie Wilke Chang dla dyfuzyjności fazy ciekłej
Utworzony Brak odległości między cząstkami w zderzeniu
Utworzony Całkowita energia przed zderzeniem
Utworzony Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
Utworzony Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Utworzony Energia odśrodkowa w zderzeniu
Utworzony Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Utworzony Lepkość roztworu przy użyciu współczynnika kolizji
Utworzony Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Utworzony Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Utworzony Największa separacja ładunków podczas kolizji
Utworzony Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Utworzony Przekrój kolizyjny
Utworzony Przekrój poprzeczny reakcji w kolizji
Utworzony Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Utworzony Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Utworzony Temperatura cząstki molekularnej za pomocą współczynnika zderzeń
Utworzony Wektor odległości międzycząsteczkowej w dynamice reakcji molekularnej
Utworzony Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Utworzony Zredukowana masa reagentów A i B
Zweryfikowano Nefeluksetyczny parametr kompleksu koordynacyjnego
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzenia chmury dla kompleksów współrzędnych
Zweryfikowano Obszar dolnego ekranu
Zweryfikowano Obszar górnego ekranu
Zweryfikowano Wymiar górnego ekranu
Zweryfikowano Wymiary dolnego ekranu
Zweryfikowano Natężenie pola elektrycznego ze względu na ruchliwość elektroforetyczną
Zweryfikowano Prędkość dryfu rozproszonych cząstek przy danej ruchliwości elektroforetycznej
Zweryfikowano Ruchliwość elektroforetyczna cząstek
4 Więcej kalkulatorów Elektroforeza i inne zjawiska elektrokinetyczne
Utworzony Liczba elektronów w n-tej powłoce
Utworzony Liczba orbitali w n-tej powłoce
14 Więcej kalkulatorów Elektrony
Zweryfikowano Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji asocjacyjnej
Zweryfikowano Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji dysocjacyjnej
Zweryfikowano Energia przejścia z A2g do T1gF
Zweryfikowano Energia przejścia z A2g do T1gP
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do A2g
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do T1gP
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do T2g
Zweryfikowano Energia stabilizacji miejsca ośmiościennego
Zweryfikowano Iloczyn rozpuszczalności kompleksu współrzędnych
Zweryfikowano Stała równowagi dla kompleksów współrzędnych
2 Więcej kalkulatorów Energia stabilizacji
Zweryfikowano Czas potrzebny na uformowanie ciasta
Zweryfikowano Część czasu cyklu wykorzystywana do formowania ciasta
1 Więcej kalkulatorów Filtrowanie
Utworzony Całkowita pojemność płuc
Utworzony Funkcja Pozostała pojemność
Utworzony Opór dróg oddechowych
Utworzony Pojemność wdechowa płuc
Utworzony Pojemność życiowa płuc
Utworzony Przewodność w drogach oddechowych
Zweryfikowano Liczba Reynoldsa dla folii kondensatu
Zweryfikowano Liczba Reynoldsa przy użyciu średniego współczynnika przenikania ciepła dla filmu kondensatu
Zweryfikowano Nadmierna temperatura podczas gotowania
Zweryfikowano Promień pęcherzyka pary w równowadze mechanicznej w przegrzanej cieczy
16 Więcej kalkulatorów Formuły wrzenia i kondensacji
Zweryfikowano Głębokość głowy eliptycznej
Zweryfikowano Głębokość półkulistej głowy
Zweryfikowano Głębokość torysferycznej głowy
Zweryfikowano Grubość głowicy eliptycznej
Zweryfikowano Grubość płaskiej pokrywy lub głowicy
Zweryfikowano Grubość płytkiej i standardowej (torishperical) głowy
Zweryfikowano Współczynnik intensyfikacji naprężeń przy użyciu stosunku osi głównej do mniejszej
Utworzony Ciśnienie pulsu
Utworzony Lepkość krwi
Utworzony Liczba Reynoldsa krwi w naczyniu
Utworzony Moduł sprężystości (styczny) przy użyciu równania Hughesa
Utworzony Prędkość fali tętna przy użyciu równania Moensa-Kortewega
Utworzony Równanie Franka Bramwella-Hilla dla prędkości fali tętna
Utworzony Równanie Poiseuille'a dla przepływu krwi
Utworzony Spadek ciśnienia za pomocą równania Hagena-Poiseuille'a
Utworzony Średnia prędkość krwi
Utworzony Średnie ciśnienie tętnicze
Utworzony Tempo średniego przepływu krwi
Utworzony Wskaźnik pulsacji
Zweryfikowano Długość fali De Broglie przy podanej całkowitej energii
Zweryfikowano Długość fali neutronu termicznego
14 Więcej kalkulatorów Hipoteza de Brogliego
Utworzony Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Utworzony Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
7 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Freundlicha
Utworzony Ułamkowe zajęcie miejsc adsorpcji według równania adsorpcji Langmuira
4 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Langmuira
Zweryfikowano Czas wymagany do wytworzenia maksymalnego stężenia związku pośredniego B w następującej po sobie reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Maksymalne stężenie związku pośredniego B w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie produktu C w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie produktu C, gdy k2 jest znacznie większe niż k1 w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie reagenta A w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie związku pośredniego B w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Transient Eqm – stosunek B do A, gdy k2 jest znacznie większe niż k1 dla pierwszego rzędu Rxn
2 Więcej kalkulatorów Kolejne reakcje
Utworzony Napięcie międzyfazowe według równania Laplace'a
Zweryfikowano Współczynnik korygujący przy podanym napięciu powierzchniowym
7 Więcej kalkulatorów Laplace'a i ciśnienie powierzchniowe
Zweryfikowano Kondensacja przegrzanych par
5 Więcej kalkulatorów Liczba kondensacji
Utworzony Kąt obrotu helisy alfa
Utworzony Napięcie ścian naczynia za pomocą równania Younga-Laplace'a
Utworzony Potencjał ciśnieniowy komórki podany potencjał wody i substancji rozpuszczonych
Utworzony Potencjał substancji rozpuszczonej w komórce przy danym potencjale wody i ciśnienia
Utworzony Przybliżony potencjał wodny komórki
Utworzony Równanie Hardy'ego Weinberga dla przewidywanej częstotliwości homozygotycznego typu dominującego (AA)
Utworzony Równanie równowagi Hardy'ego-Weinberga dla przewidywanej częstotliwości typu heterozygotycznego (Aa)
Utworzony Sprawność fizyczna grupy i w populacji
Utworzony Szeroka odziedziczalność za pomocą równania hodowcy
Utworzony Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera
Utworzony Współczynnik biokoncentracji
Utworzony Współczynnik podziału oktanol-woda
Utworzony Współczynnik temperaturowy rezystancji RTD
Utworzony Zdolność lotna substancji chemicznych w rybach
Utworzony Molalność rozpuszczalnika n-rozpuszczonego roztworu
4 Więcej kalkulatorów Molalność
Zweryfikowano Moment magnetyczny kompleksów koordynacyjnych
Zweryfikowano Obracaj tylko moment magnetyczny dla kompleksów współrzędnych
Zweryfikowano Ciśnienie powierzchniowe przy użyciu Co-Area
2 Więcej kalkulatorów Nacisk powierzchniowy
Zweryfikowano Parametr rozpuszczalności ze względu na napięcie powierzchniowe
19 Więcej kalkulatorów Napięcie powierzchniowe
Zweryfikowano Bezwzględna wilgotność powietrza
Zweryfikowano Stosunek mieszania na podstawie określonej wilgotności
Zweryfikowano Wilgotne ciepło
Zweryfikowano Wilgotność bezwzględna na podstawie wilgotności molowej
Zweryfikowano Wilgotność molowa
Zweryfikowano Wilgotność nasycenia
Zweryfikowano Wilgotność procentowa
Zweryfikowano Wilgotność właściwa na podstawie stosunku mieszania
Zweryfikowano Koncentracja reagentów nieodwracalnej reakcji trzeciego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej trzeciego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej trzeciego rzędu przy dwóch równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Szybkość reakcji nieodwracalnej reakcji trzeciego rzędu przy dwóch równych stężeniach reagentów
Utworzony Energia wewnętrzna gazu doskonałego z wykorzystaniem prawa energii ekwipartycji
2 Więcej kalkulatorów Odległość najbliższego podejścia
Zweryfikowano Całkowita odporność termiczna
Zweryfikowano Opór cieplny dla konwekcji na powierzchni wewnętrznej
Zweryfikowano Opór cieplny dla konwekcji na powierzchni zewnętrznej
Zweryfikowano Opór cieplny dla przewodzenia na ścianie rury
4 Więcej kalkulatorów Odporność termiczna
Utworzony Azot mocznikowy we krwi przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Całkowita objętość fazy ruchomej w kolumnie przy danym współczynniku retencji
Utworzony Glukoza w surowicy przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Luka osmolarna
Utworzony Objętość retencji z wykorzystaniem wydajności kolumny
Utworzony Objętość retencji za pomocą współczynnika retencji
Utworzony Obliczona osmolalność surowicy
Utworzony Obliczona osmolalność surowicy przy użyciu luki osmolarnej
Utworzony Osmolalność osocza
Utworzony Sód w surowicy przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Szczytowa rozdzielczość w chromatografii
Utworzony Szerokość piku chromatograficznego przy użyciu wydajności kolumny
Utworzony Wydajność kolumny w chromatografii
Utworzony Zatężanie w osoczu za pomocą osmolalności osocza
Utworzony Zmierzona osmolalność za pomocą luki osmolarnej
Utworzony Zmniejszenie potencjału splicingu przez sekwencję mutantów
Utworzony Zwiększenie potencjału splicingu przez sekwencję typu dzikiego
Osocze (5)
Utworzony Klirens nerkowy na podstawie wskaźnika reabsorpcji
Utworzony Średnie stężenie osocza w stanie ustalonym
Utworzony Stężenie początkowe w bolusie dożylnym
Utworzony Stężenie w osoczu infuzji o stałej szybkości w stanie ustalonym
Utworzony Ułamkowe wydalanie sodu
6 Więcej kalkulatorów Osocze
Paliwo (6)
Zweryfikowano Procent nadmiaru powietrza
Zweryfikowano Procent nadmiaru tlenu
Zweryfikowano Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze
Zweryfikowano Wartosc kaloryczna netto
Zweryfikowano Wartość opałowa netto w oparciu o procent wagowy wodoru
Zweryfikowano Wartość opałowa podana ułamek wagowy
Zweryfikowano Czas potrzebny na sprzeciw 1. rozkazu przez 1. rozkaz Rxn. dane stężenie produktu
Zweryfikowano Czas potrzebny na sprzeciw 1. rozkazu przez 1. rozkaz Rxn. kiedy stężenie początkowe reagenta B większe niż 0
Zweryfikowano Ini. stęż. A dla 1. rzędu przeciwnego przez 1. zamówienie Rxn. kiedy Ini. stęż. B większy niż 0
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 1. Zakonu przeciw. przez 1 zamówienie Rxn. kiedy Początkowy B Stęż. większy niż 0
Zweryfikowano Produkt Stężenie dla 1. Zakonu przeciwnego przez 1. Zamówienie Rxn. podane stężenie początkowe B większy niż 0
Zweryfikowano Produkt Stężenie Pierwszego Zakonu przeciwnego przez Pierwszego Zakonu Rxn. podane stężenie początkowe Reagenta
Zweryfikowano Stężenie początkowe reagenta dla 1. rzędu przeciwstawionego 1. rzędowi Rxn. podany stęż. Produktu
Zweryfikowano Stężenie reagentów dla reakcji pierwszego rzędu przeciwstawionej reakcji pierwszego rzędu w danym czasie t
9 Więcej kalkulatorów Pierwszeństwo sprzeciwia się reakcjom pierwszego rzędu
Zweryfikowano Ciśnienie próżniowe
Zweryfikowano Ciśnienie za pomocą równania stanu wirialnego
Zweryfikowano Manometr ciśnienia
Zweryfikowano Ogólna konwersja w procesie recyklingu
Zweryfikowano Ogólny bilans materiałowy dla krystalizatora
Zweryfikowano Ułamek masowy gatunków A
8 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Molowa szybkość podawania reagenta przy użyciu konwersji reagentów
7 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Całkowita liczba cząstek w mieszaninie
Zweryfikowano Całkowity obszar powierzchni cząstek przy użyciu Spericity
Zweryfikowano Powierzchnia właściwa mieszaniny
5 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Całkowity transfer ciepła
Zweryfikowano Konwekcyjny transfer ciepła
Zweryfikowano Radiosity
10 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Konwersja reagentów przy użyciu stężenia reagentów
Zweryfikowano Liczba moli podawanego reagenta przy użyciu konwersji reagentów
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów
Zweryfikowano Zatężanie reagentów za pomocą konwersji reagentów
7 Więcej kalkulatorów Podstawy inżynierii reakcji chemicznych
Zweryfikowano Lokalna odporność na przenikanie ciepła przez folię powietrzną
Zweryfikowano Promień hydrauliczny
Zweryfikowano Przenoszenie ciepła ze strumienia gazu płynącego w ruchu turbulentnym
Zweryfikowano Równoważna średnica kanału nieokrągłego
Zweryfikowano Średnica równoważna przy przepływie w kanale prostokątnym
Zweryfikowano Współczynnik Colburna za pomocą analogii Chiltona Colburna
Zweryfikowano Współczynnik J Colburna ze współczynnikiem tarcia wentylatora
Zweryfikowano Współczynnik J dla przepływu w rurze
Zweryfikowano Współczynnik przenikania ciepła na podstawie różnicy temperatur
8 Więcej kalkulatorów Podstawy wymiany ciepła
Utworzony Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej
Utworzony Liczba moli przy użyciu molowej pojemności cieplnej
Utworzony Molowa pojemność cieplna
Utworzony Termodynamiczna beta
Utworzony Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji
Utworzony Zmiana temperatury za pomocą molowej pojemności cieplnej
1 Więcej kalkulatorów Pojemność cieplna
Zweryfikowano Długość konturu makrocząsteczki
Zweryfikowano Energia aktywacji do propagacji
Zweryfikowano Liczba lepkości
Zweryfikowano Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Zweryfikowano Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Zweryfikowano Numer Debory
Zweryfikowano Średni współczynnik funkcjonalności
Zweryfikowano Szybkość polikondensacji
Zweryfikowano Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Zweryfikowano Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji cząstek
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji dla lepkości dynamicznej
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji przy danym promieniu cząstki
Zweryfikowano Wytrzymałość materiału na ściskanie
Zweryfikowano Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Zweryfikowano Ciepło parowania przy danym parametrze rozpuszczalności
Zweryfikowano Czas orientacji polimeru
Zweryfikowano Objętość podana Parametr rozpuszczalności
Zweryfikowano Parametr interakcji Flory-Huggins
Zweryfikowano Parametr rozpuszczalności podany Ciepło parowania dla rozpuszczalników niepolarnych
Zweryfikowano Powierzchnia próbki podana rezystywność
Zweryfikowano Specyficzna odporność peletu
Zweryfikowano Waga Średni stopień polimeryzacji
Utworzony Masa atomu pierwiastka przy użyciu liczby Avogadro
Utworzony Masa cząsteczki substancji przy użyciu liczby Avogadro
4 Więcej kalkulatorów Prawo Avogadro
Zweryfikowano Całkowita energia wypromieniowana przy danej temperaturze termodynamicznej
Zweryfikowano Temperatura termodynamiczna podana energia całkowita
Zweryfikowano Załaduj na dławik
9 Więcej kalkulatorów Projekt dławnicy i dławika
Zweryfikowano Hydrostatyczna siła końcowa przy ciśnieniu projektowym
Zweryfikowano Maksymalny rozstaw śrub
Zweryfikowano Minimalny rozstaw śrub
Zweryfikowano Naprężenie wzdłużne (naprężenie osiowe) w powłoce cylindrycznej
Zweryfikowano Odkształcenie obręczy
Zweryfikowano Odległość promieniowa od reakcji na obciążenie uszczelki do okręgu śrub
Zweryfikowano Średnica koła śruby
Zweryfikowano Średnica uszczelki w reakcji na obciążenie
Zweryfikowano Średnica zewnętrzna kołnierza przy użyciu średnicy śruby
Zweryfikowano Wartość współczynnika dla grubości kołnierza
Zweryfikowano Współczynnik uszczelki
2 Więcej kalkulatorów Projekt zbiornika ciśnieniowego poddanego ciśnieniu wewnętrznemu
Zweryfikowano Znamionowy moment obrotowy silnika
2 Więcej kalkulatorów Projektowanie elementów systemu mieszania
Zweryfikowano Długość stożkowej głowy
Zweryfikowano Grubość kołnierza
Zweryfikowano Krytyczna odległość między usztywniaczami
Zweryfikowano Moment bezwładności pierścienia usztywniającego na jednostkę długości
Zweryfikowano Szerokość uszczelki
Zweryfikowano Charakterystyka materiału przy użyciu kąta tarcia
Zweryfikowano Współczynnik płynności
1 Więcej kalkulatorów Przechowywanie i transport ciał stałych
Zweryfikowano Przenikanie ciepła w płetwach przy danej wydajności płetwy
8 Więcej kalkulatorów Przenoszenie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber)
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodnictwa krawędzi
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodnictwa ściany
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodzenia narożnika
3 Więcej kalkulatorów Przewodzenie
Zweryfikowano Liczba Biota przy użyciu liczby Fouriera
Zweryfikowano Liczba Biota za pomocą współczynnika przenikania ciepła
Zweryfikowano Liczba Fouriera przy użyciu liczby Biota
4 Więcej kalkulatorów Przewodzenie ciepła w stanie niestacjonarnym
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Szybkość reakcji nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
3 Więcej kalkulatorów Reakcja nieodwracalna drugiego rzędu
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia Pdt. B z reagenta A w równoległym 1. rzędzie Rxn. dla systemu 2-komponentowego
Zweryfikowano Czas potrzebny na równoległe reakcje pierwszego rzędu dla systemu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagenta A dla reakcji równoległej pierwszego rzędu dla układu 2-składnikowego
Zweryfikowano Średni czas życia równoległych reakcji pierwszego rzędu dla systemu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji 1 dla reakcji równoległej pierwszego rzędu dla układu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji 2 dla reakcji równoległej pierwszego rzędu dla układu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stężenie produktu B w reakcjach równoległych pierwszego rzędu dla układu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stężenie reagenta A po czasie t w reakcjach równoległych pierwszego rzędu dla układu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stosunek produktów B do C w reakcjach równoległych pierwszego rzędu dla układu dwuskładnikowego
2 Więcej kalkulatorów Reakcja równoległa pierwszego rzędu dla systemów dwuskładnikowych
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia Pdt. D z reagenta A w reakcji równoległej pierwszego rzędu dla układu 3-składnikowego
Zweryfikowano Średni czas życia reakcji pierwszego rzędu obejmującej trzy równoległe reakcje
11 Więcej kalkulatorów Reakcja równoległa pierwszego rzędu dla systemów trójskładnikowych
Zweryfikowano Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
2 Więcej kalkulatorów Reakcje łańcuchowe
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję pierwszego rzędu przeciwstawioną reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji w przód dla reakcji pierwszego rzędu, której przeciwstawia się reakcja drugiego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej dla reakcji pierwszego rzędu, której przeciwstawia się reakcja drugiego rzędu
Zweryfikowano Ciśnienie cząstkowe netto w reaktorze wsadowym o stałej objętości
Zweryfikowano Szybkość reakcji w reaktorze wsadowym o stałej objętości
Zweryfikowano Temperatura w reaktorze okresowym o stałej objętości
7 Więcej kalkulatorów Reaktor wsadowy o stałej objętości
Zweryfikowano Konwersja reagentów w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Objętość przy pełnej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Objętość w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Początkowa objętość reaktora przy całkowitej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Początkowa objętość reaktora w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Ułamkowa zmiana objętości przy całkowitej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Całkowite stężenie metalicznego liganda
Zweryfikowano Druga stała stabilności
Zweryfikowano pH Ligandu
Zweryfikowano Pierwsza stała stabilności
Zweryfikowano Stała stabilności kompleksów binarnych
Zweryfikowano Stała stabilności kompleksów trójskładnikowych
Zweryfikowano Stała stabilności złożonego związku
Zweryfikowano Stechiometria liganda w równowadze złożonej
Zweryfikowano Stężenie niezwiązanego liganda
Zweryfikowano Współczynnik formacji
Zweryfikowano Zmiana stałej stabilności
Zweryfikowano Związek między pierwszą i drugą stałą stabilności
Zweryfikowano Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A dla dyfuzji równomolowej z B w oparciu o stężenie A
2 Więcej kalkulatorów Równoważna dyfuzja licznika
Zweryfikowano Czynnik usuwania
Zweryfikowano Liczba etapów usuwania według równania Kremsera
Zweryfikowano Współczynnik odpędzania podany Współczynnik absorpcji
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu nadmiaru
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu paszy
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu poniżej przepływu
Zweryfikowano Numer oczka
Zweryfikowano Rozmiar otworu
Zweryfikowano Skuteczność ekranu w oparciu o materiał nadwymiarowy
Zweryfikowano Skuteczność ekranu w oparciu o materiał podwymiarowy
5 Więcej kalkulatorów Separacja mechaniczna
Zweryfikowano Końcowa prędkość osiadania pojedynczej cząstki
Zweryfikowano Przewidywany obszar ciała stałego
Zweryfikowano Skuteczność przeciwprądowego wymiennika ciepła, jeśli gorący płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność przeciwprądowego wymiennika ciepła, jeśli zimny płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła dla minimalnej ilości płynu
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła o równoległym przepływie, jeśli gorący płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła o równoległym przepływie, jeśli zimny płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Częstotliwość pochłanianego promieniowania
Zweryfikowano Długość fali koherencji
Zweryfikowano Energia wiązania fotoelektronu
Utworzony Liczba fal kątowych
Utworzony Liczba fal spektroskopowych
Zweryfikowano Stała Rydberga przy danej długości fali Compton
1 Więcej kalkulatorów Spektroskopia elektroniczna
Zweryfikowano Elektronowa częstotliwość rezonansu paramagnetycznego
Zweryfikowano Energia ujemnego stanu wirowania
Zweryfikowano Liczba cząstek w górnym stanie przy użyciu rozkładu Boltzmanna
Zweryfikowano Liczba wygenerowanych linii
Zweryfikowano Linie wygenerowane dla połowy spinu
Zweryfikowano Różnica energii między dwoma stanami wirowania
Zweryfikowano Siła zewnętrznego pola magnetycznego
Zweryfikowano Współczynnik Lande g w elektronowym rezonansie paramagnetycznym
Zweryfikowano Zastosowane pole magnetyczne z wykorzystaniem pola zewnętrznego
Zweryfikowano Czas życia singletowej fosforescencji radiacyjnej
Zweryfikowano Intensywność fluorescencji
Zweryfikowano Intensywność fluorescencji bez wygaszania
Zweryfikowano Intensywność końcowa przy użyciu równania Sterna Volmera
Zweryfikowano Kolizyjny transfer energii
Zweryfikowano Różnica w kwasowości między stanem naziemnym a stanem wzbudzonym
Zweryfikowano Singlet Radiacyjna żywotność fluorescencji
Zweryfikowano Szybkość aktywacji
Zweryfikowano Szybkość dezaktywacji
Zweryfikowano Szybkość fosforescencji
Zweryfikowano Współczynnik intensywności
Zweryfikowano Wydajność kwantowa fluorescencji
Zweryfikowano Wydajność kwantowa fosforescencji przy międzysystemowej wydajności kwantowej
Zweryfikowano Wydajność kwantowa stanu trypletowego
15 Więcej kalkulatorów Spektroskopia fizyczna
Zweryfikowano Całkowite lokalne pole magnetyczne
Zweryfikowano Częstotliwość larmora jądrowego przy danej stałej osłony
Zweryfikowano Częstotliwość larmorów jądrowych
Zweryfikowano Efektywny ładunek jądrowy przy stałej osłony
Zweryfikowano Efektywny poprzeczny czas relaksacji
Zweryfikowano Kurs wymiany w temperaturze koalescencji
Zweryfikowano Lokalna dystrybucja do stałej ekranowania
Zweryfikowano Obserwowana szerokość w połowie wysokości linii NMR
Zweryfikowano Przesunięcie chemiczne w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego
Zweryfikowano Stała ekranująca przy danym efektywnym ładunku jądrowym
Zweryfikowano Stała podziału nadsubtelnego
Zweryfikowano Stosunek magnetogiryczny elektronu
Zweryfikowano Stosunek żyromagnetyczny przy danej częstotliwości Larmora
Zweryfikowano Współczynnik depolaryzacji
12 Więcej kalkulatorów Spektroskopia Ramana
Zweryfikowano Połowa przerw między rolkami
Zweryfikowano Prędkość krytyczna stożkowego młyna kulowego
Zweryfikowano Promień podawania w kruszarce gładko walcowej
1 Więcej kalkulatorów Sprzęt do redukcji rozmiaru
Zweryfikowano Prędkość końcowa podana prędkość kątowa
8 Więcej kalkulatorów Średnia prędkość gazu
Utworzony Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
Utworzony Ciśnienie cząstkowe gatunków w fazie gazowej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Henry Rozpuszczalność podana Stężenie
Utworzony Koncentracja gatunków w fazie gazowej przez bezwymiarową rozpuszczalność Henry'ego
Utworzony Koncentracja gatunków w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej
Zweryfikowano Średnia masa cząsteczkowa
Zweryfikowano Wydajność zakładu chemicznego
3 Więcej kalkulatorów Stechiometria
Utworzony Energia stanów stacjonarnych
Utworzony Promienie stanów stacjonarnych
Utworzony Równanie Bragga dla długości fali atomów w sieci krystalicznej
Utworzony Równanie Bragga dla odległości między płaszczyznami atomów w sieci krystalicznej
Utworzony Równanie Bragga dla porządku dyfrakcji atomów w sieci krystalicznej
25 Więcej kalkulatorów Struktura atomu
Utworzony hamiltonian systemu
Utworzony Molekularna energia potencjalna cząsteczek
Utworzony Molekularna energia potencjalna niezwiązanych par atomów
Utworzony Operator kinetyczny podany hamiltonian
Utworzony Potencjalny operator energii podany hamiltonian
Zweryfikowano Charakter macierzy Cn
Zweryfikowano Charakter Sn Matrix
Zweryfikowano Kąt obrotu w osi Cn
Zweryfikowano Kolejność osi obrotu w operacji Cn
Zweryfikowano Order Grupy Punktowej Dn
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo występowania gatunków symetrii w reprezentacji redukowalnej
Zweryfikowano Zamówienie Cnh Point Group
Zweryfikowano Zamówienie grupy punktów Cnv
Zweryfikowano Zamówienie Grupy Punktów Dnd
Zweryfikowano Zamówienie Grupy Punktów Dnh
Zweryfikowano Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Zweryfikowano Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Zweryfikowano Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
1 Więcej kalkulatorów Teoria kolizji
Zweryfikowano Entalpia aktywacji
Zweryfikowano Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii
Zweryfikowano Entropia aktywacji
Zweryfikowano Stała równowagi termodynamicznej
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji według równania Eryinga
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej z wykorzystaniem oporu ułamkowego fazy ciekłej
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania masy w fazie gazowej przy użyciu rezystancji ułamkowej według fazy gazowej
Zweryfikowano Dyfuzyjność według średniego czasu kontaktu w teorii penetracji
Zweryfikowano Dyfuzyjność według teorii filmu
Zweryfikowano Dyfuzyjność według teorii odnowy powierzchni
Zweryfikowano Grubość filmu według teorii filmu
Zweryfikowano Opór ułamkowy oferowany przez fazę ciekłą
Zweryfikowano Średni czas kontaktu według teorii penetracji
Zweryfikowano Średni współczynnik przenoszenia masy według teorii penetracji
Zweryfikowano Szybkość odnawiania powierzchni według teorii odnawiania powierzchni
Zweryfikowano Ułamkowy opór oferowany przez fazę gazową
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie ciekłej według teorii dwóch warstw
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie ciekłej z wykorzystaniem oporu ułamkowego w fazie ciekłej
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie gazowej według teorii dwóch warstw
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie gazowej z wykorzystaniem rezystancji ułamkowej według fazy gazowej
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy według teorii odnowy powierzchni
Zweryfikowano Współczynnik transferu masy według teorii filmu
3 Więcej kalkulatorów Teorie transferu masy
Utworzony Ciepło właściwe w równaniu termochemicznym
Utworzony Ilość ciepła uwalnianego w kalorymetrii bomby
Utworzony Ilość ciepła uwolnionego w kalorymetrii stałoobjętościowej
Utworzony Pojemność cieplna w kalorymetrii
Utworzony Przenoszenie ciepła w reakcji termochemicznej
Utworzony Zmiana energii wewnętrznej układu termochemicznego
Utworzony Zmiana temperatury w kalorymetrii
2 Więcej kalkulatorów Termochemia
Utworzony Częstotliwość promieniowania pochłanianego lub emitowanego podczas przejścia
Utworzony Liczba falowa widma liniowego wodoru
Utworzony Liczba fotonów emitowanych przez próbkę atomu H
Utworzony Różnica w energii między stanami energetycznymi
Utworzony Węzły promieniowe w strukturze atomowej
16 Więcej kalkulatorów Widmo wodoru
Zweryfikowano Energia aktywacji przy danym nachyleniu linii między LnK a odwrotnością temperatury
Zweryfikowano Energia aktywacji przy danym nachyleniu linii między log K a odwróconą temperaturą
Zweryfikowano Frakcja całkowitej liczby cząsteczek przechodzących reakcję chemiczną
Zweryfikowano Stała szybkość w temperaturze 2
Zweryfikowano Współczynnik temperaturowy przy użyciu stałej szybkości
Zweryfikowano Współczynnik temperaturowy z wykorzystaniem energii aktywacji
Zweryfikowano Liczba Nusselta przy użyciu równania Dittus Boelter dla chłodzenia
Zweryfikowano Liczba Nusselta przy użyciu równania Dittus Boelter dla ogrzewania
Zweryfikowano Liczba Stanton z podanym współczynnikiem tarcia wentylatora
8 Więcej kalkulatorów Współzależność liczb bezwymiarowych
Zweryfikowano Moc wymagana dla mieszadła
Zweryfikowano Numer mocy
2 Więcej kalkulatorów Wymagania dotyczące zasilania dla mieszania
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla długiej rury
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla rur nieżebrowanych
Zweryfikowano Liczba jednostek wymiany ciepła
Zweryfikowano Maksymalna możliwa szybkość wymiany ciepła
Zweryfikowano Szybkość wymiany ciepła za pomocą współczynnika korekcji i LMTD
Zweryfikowano Współczynnik wydajności
Zweryfikowano Współczynnik zanieczyszczenia
3 Więcej kalkulatorów Wymiennik ciepła
Zweryfikowano Lotność względna przy użyciu współczynnika parowania w stanie równowagi
Zweryfikowano Ułamek molowy LVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
Zweryfikowano Ułamek molowy LVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
Zweryfikowano Ułamek molowy MVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
Zweryfikowano Ułamek molowy MVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
Zweryfikowano Współczynnik parowania równowagowego dla bardziej lotnych składników
Zweryfikowano Współczynnik parowania w stanie równowagi dla mniej lotnych składników
3 Więcej kalkulatorów Względna zmienność
Zweryfikowano Obszar produktu dający wydajność kruszenia
Zweryfikowano Współczynnik redukcji
Zweryfikowano Wydajność kruszenia
7 Więcej kalkulatorów Wzory dotyczące przepisów dotyczących zmniejszania rozmiaru
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji czynnika chłodniczego wewnątrz poziomych rur
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji filmu na płycie dla przepływu turbulentnego
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji folii laminarnej sfery
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji folii laminarnej w rurze
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji pary na płycie
1 Więcej kalkulatorów Wzory średniego współczynnika przenikania ciepła
Zweryfikowano Krytyczny strumień ciepła firmy Zuber
Zweryfikowano Strumień ciepła przez Mostinski
2 Więcej kalkulatorów Wzory strumienia ciepła
Utworzony Eliminacja nerkowa leku
Utworzony Szybkość filtracji leku
Utworzony Szybkość wydzielania leku
Utworzony Wskaźnik reabsorpcji leku
10 Więcej kalkulatorów Zawartość leku
Zweryfikowano Energia zniekształceń Jahn Teller dla Z-out
Zweryfikowano Energia zniekształceń Jahna Tellera dla Z-in
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!